სიახლეები
ახალი წიგნები

სერია "ჩემი წიგნი რიცხვებისა და ფიგურების შესახებ" დაეხმარება სკოლამდელი ასაკის
ბავშვებს, წარმატებით შეისწავლონ მათემატიკა, განივითარონ დაკვირვების, ფიქრისა
და სიახლის ძიების უნარი.

 

სერიის შინაარსი ხელს უწყობს ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტით და სკოლამდელი განათლების პროგრამით გათვალისწინებული უნარ-ჩვევების განვითარებას.