ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოები-2018

 

1 კლასი, მოსწავლის წიგნი, პირველი ნაწილი
https://www.calameo.com/read/00563083789d3a6d1bf33

1 კლასი, მოსწავლის წიგნი, მეორე ნაწილი
https://www.calameo.com/read/0056308373f2681789b6d

1 კლასი, მოსწავლის რვეული
https://www.calameo.com/read/0056308371a34efcc3dff

1 კლასი, მასწავლებლის წიგნი
https://www.calameo.com/read/00563083763e48ee1cdc3

2 კლასი, მოსწავლის წიგნი, პირველი ნაწილი

https://www.calameo.com/read/005630837a44a1b1bb995

2 კლასი, მოსწავლის წიგნი, მეორე ნაწილი
https://www.calameo.com/read/005630837c88db6ff0cdf

2 კლასი, მოსწავლის რვეული

https://www.calameo.com/read/005630837072ccbedb131

2 კლასი, მასწავლებლის წიგნი
https://www.calameo.com/read/0056308377031394eef2b

3 კლასი, მოსწავლის წიგნი, პირველი ნაწილი
https://www.calameo.com/read/00563083744fa30a04158

3 კლასი, მოსწავლის წიგნი, მეორე ნაწილი
https://www.calameo.com/read/005630837fad93e380b43

3 კლასი, მოსწავლის რვეული

https://en.calameo.com/read/00563083796aa9978e24b

3 კლასი, მასწავლებლის წიგნი

https://www.calameo.com/read/005630837112f5033a016

4 კლასი, მოსწავლის წიგნი, პირველი ნაწილი
https://www.calameo.com/read/005630837839403f0292e

4 კლასი, მოსწავლის წიგნი, მეორე ნაწილი
https://www.calameo.com/read/005630837cf18fe6c87ef

4 კლასი, მოსწავლის რვეული

https://www.calameo.com/read/0056308375e0531384fbe

4 კლასი, მასწავლებლის წიგნი

https://www.calameo.com/read/005630837fae44882b3b2

5 კლასი, მოსწავლის წიგნი, პირველი ნაწილი
https://www.calameo.com/read/005630837288d28a0e86c

5 კლასი, მოსწავლის წიგნი, მეორე ნაწილი
https://www.calameo.com/read/005630837ac9d305eecea

5 კლასი, მასწავლებლის წიგნი
https://www.calameo.com/read/005630837f429000319bd

6 კლასი, მოსწავლის წიგნი, პირველი ნაწილი
https://www.calameo.com/read/005630837ef095782e813

6 კლასი, მოსწავლის წიგნი, მეორე ნაწილი
https://www.calameo.com/read/005630837545c20e7a6db

6 კლასი, მასწავლებლის წიგნი
https://www.calameo.com/read/005630837b9b9051ba5f1

 

 

...
...

სერია "ჩემი წიგნი რიცხვებისა და ფიგურების შესახებ" დაეხმარება სკოლამდელი ასაკის
ბავშვებს, წარმატებით შეისწავლონ მა...

როგორ ვისარგებლოთ ელექტრონული წიგნების სახლით? (იხ. ელექტრონული წიგნების “საბას” საიტი)
 ...